Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Duyurusu

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Duyurusu

 

Rektörlüğümüzce 09.02.2022 tarihinde ilan edilen Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavı 16 Mayıs 2022 tarihinde saat:10.00’da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zemin Kat Amfilerinde gerçekleştirilecektir.

Belirtilen tarih ve saatte sınav salonunda hazır bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Adayların hangi salonda sınava girecekleri sınav salon girişlerine asılacaktır. Adaylar isimlerinin belirtildiği salon ve sırada sınava girmek zorundadır. Sınav görevlileri tarafından gerekli görüldüğü takdirde adayların yerleri değiştirilebilecektir.

Sınav süresi şef ve tekniker adayları için 150 dakika, memur adayları için 75 dakikadır.

Adaylarının Sınavda Uyması Gereken Kurallar

Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, sınava devam etmenize izin verilmez.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanlar; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlar ile sınava girmek kesinlikle yasaktır.

Sınav süresince görevlilerle konuşmak, görevlilere soru sormak yasaktır.

Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek, yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır.

Size verilen cevap kâğıdında yer alan;

-Adı-Soyadı alanının doldurularak kodlanması,

-Okul Numaranız yazan alana Kurum Sicil Numaranızı yazıp kodlayınız (Kurum Sicil Numaranızda yer alan sadece rakamlar ilk kutucuktan başlanarak doldurularak kodlanacaktır. Örneğin Kurum Sicil Numarası İ057 olan kişi 057, İ385 olan kişi 385 olarak doldurarak kodlama yapacaktır.

-Kişisel bilgilerin yer aldığı alanda sadece “Adı Soyadı” ve “Tarih” alanları doldurulacak olup “İmza” kısmı imzalanacaktır.

Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Siyah kurşun kalem dışında farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli ya da renkli vb.) kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

Çoktan seçmeli sorularda, her sorunun tek bir doğru cevabı vardır, bir soru için birden çok seçeneği işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

Sınavda sorulan sorular, duyurunun yapıldığı 09.02.2022 tarihindeki mevzuat hükümlerine göre hazırlanmış olup bu tarihten sonraki mevzuat değişiklikleri dikkate alınmayacaktır.

Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra teslim edilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

 

Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Sınav İptal Tutanağı düzenlenir ve ilgili adayların sınavları geçersiz sayılır:

Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazları bulundurmak,

Alfabetik tuş takımı (A, B, C, …) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunan hesap makineleri kullanmak,

Sınav sırasında kalem, silgi, hesap makinesi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam bir şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak.

Kopya çekmek, vermek ya da çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunan adaylar hakkında Sınav İptal Tutanağı düzenlenir, sınavları geçersiz sayılır

Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını yırtmak, başka bir adayın yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren adaylar hakkında Sınav İptal Tutanağı tutularak sınavları geçersiz sayılır ve haklarında ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

 

SINAVA GİRECEK ADAYLARA BAŞARILAR DİLERİZ