Akademik Personel Şube Müdürlüğü

Akademik Personel Şube Müdürlüğünce, İlgili Mevzuat, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve Personel Daire Başkanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi işlemleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda Şube Müdürlüğünün Görev/İş, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır.

 • Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek,
 • Sorumluluğundaki hizmetlerin yürütülmesi için gerekli plan ve yönergeleri hazırlamak,
 • Yükseköğretim Kurumu veya diğer resmi kurumlardan istenilen istatistik vb bilgilerin gönderilmesini sağlamak,
 • Akademik personel alımında ilgili birimler ile organizasyonu sağlayarak ilanları hazırlamak, ilan etmek ve ilan sonrası işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Akademik personelin terfi, görev süresi uzatmaları ve boş-dolu kadro değişikliklerini yapmak,
 • Akademik personelin nakil, emeklilik müstafi ve istifa işlemlerini yapmak,
 • Şube Müdürlüğünün faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek,
 • Şube Müdürlüğünün çalışma konularına ilişkin plan ve programlar yapmak ve çalışmaların bu plan ve programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,
 • Kadro cetvellerini tutmak,
 • Norm Kadro Planlarını hazırlamak, yayınlamak ve takibini yapmak,
 • Kadro aktarma, kullanma izinlerini almak,
 • YÖKSİS, BÜMKO, DPB’na kadro verilerini göndermek,
 • 3 Aylık bildirimleri yapmak,
 • İptal-İhdas, Tenkis-Tahsis işlemlerini yapmak,
 • Personel Özlük İşleri Otomasyonuna verileri işlemek,
 • YÖKSİS’e personel tanımlama, personel şifre ve diğer işlemleri yapmak,
 • Yeni açılan/kurulan birim,bölüm,anabilim dallarının takibi yapmak,
 • Akademik kadro müracaatlarında müracaatları almak,
 • Akademik personelin terfi ve intibak işlemlerini yapmak,
 • Akademik personelin emeklilik işlemlerini yürütmek,
 • Akademik personelin HİTAP ve SGK İşlemlerini yapmak,
 • Üniversiteye atanan, ayrılan Akademik personelin nakil işlemlerini yapmak,
 • 2547 sayılı kanunun 35. maddesine göre başka üniversitelerde görevlendirilen akademik personelin nakil işlemlerini yapmak,
 • Dolu kadro değişikliği ile ilgili çalışmaları yapmak,
 • Akademik personelin aylıksız izin işlemlerini yapmak.
 • Daire Başkanlığından gönderilen evrakın ilgili mevzuat çerçevesinde işlem görmesini sağlamak,
 • Şube Müdürlüğünün çalışma ve usullerini gözden geçirerek bağlı birimlerin görevlerini etkinlikle yerine getirebilmesi için yetkisi içindeki tedbirleri almak,
 • Şube Müdürlüğünün çalışma konularına ilişkin konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşmede bulunmak,
 • Şube Müdürlüğünün işlevleri ile ilgili üst kademenin istediği raporları hazırlamak,
 • Şube Müdürlüğü personelini denetlemek ve Daire Başkanının verdiği direktifler doğrultusunda çalışanlarına emir vermek,
 • Şube Müdürlüğü’nün çalışmaları hakkında Daire Başkanına bilgi vermek ve önerilerde bulunmak,