Disiplin ve Sicil Şube Müdürlüğü

Disiplin ve Sicil Şube Müdürlüğünce, İlgili Mevzuat, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve Personel Daire Başkanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi işlemleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda Şube Müdürlüğünün Görev/İş, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır.

 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerini yapmak,
 • Üniversite personelinin disiplin soruşturmaları ve ceza işlemlerini kayıt altına almak,
 • Disiplin cezalarının YÖKSİS, DPB veri sistemlerine girişlerini yapmak,
 • Disiplin cezası istatistiklerini tutmak,
 • Göreve başlama ve ayrılış işlemlerini yapmak,
 • Mal Bildirimi işlemlerini yapmak,
 • Hizmet Belgesi, Sicil Özeti işlemlerini yapmak,
 • Pasaport işlemlerini yapmak,
 • Çalışma Belgesi işlemlerini yapmak,
 • Dekan ataması iş ve işlemleri
 • Personellerin her türlü izinlerinin Özlük İşleri Otomasyonuna işlenmesi ve takibi işlemlerini yapmak,
 • HİTAP veri girişlerini yapmak,
 • Akademik personellerin idari görevlendirme iş ve işlemlerinin yapılması,
 • Personel ile ilgili kurumlar arası yazışmaları yapmak,
 • Başkanlık personelinin maaş ve SGK işlemlerinin yapılması,
 • Üniversite SGK MOSİP faturalı alacakların ödenmesi,
 • Profesör, Doçent Bilim Jüri Üyelerine ödenecek ücretlerin ödenmesi,
 • İlan Faturalarının ödenmesi,
 • Başkanlık personelinin eğitim, yolluk-yevmiye ve konaklama giderleri ile alakalı ödemelerin yapılması,
 • Emekli ikramiyelerinin ödenmesi,
 • Personel Daire Başkanlığının bütçe çalışmalarını hazırlamak,
 • Başkanlık ayniyat/taşınır iş ve işlemlerini yapmak,
 • Başkanlık bütçesinden ödenmesi gereken diğer ödemelerin yapılması işlemleri.