Hizmetiçi Eğitim Şube Müdürlüğü

Hizmet İçi Eğitim Şube Müdürlüğünce, İlgili Mevzuat, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve Personel Daire Başkanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi işlemleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda Şube Müdürlüğünün Görev/İş, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır.

 • Ünilversite Hizmet İçi Eğitim İş ve İşlemlerini yapmak,
 • ÖYP araştırma görevlilerinin iş ve işlemlerini yapmak,
 • 1416 Sayılı Kanun uyarınca eğitim gören öğrencilerle ilgili işleri yapmak,
 • 2547 sayılı kanunun 35. maddesine göre başka üniversitelerde görevlendirilen akademik personelin nakil işlemlerini yapmak,
 • 657 S.K. 89. maddesi kapsamındaki görevlendirmelerini yapmak,
 • 2547 Sayılı Kanun kapsamındaki görevlendirmeleri yapmak,
 • Yabancı Uyruklu Personellerin iş ve işlemlerini yapmak,
 • Üniversitelerarası Kurul yazışmalarını yapmak,
 • Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirmeleri yapmak,
 • Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato gündemleri ile ilgili işleri yapmak,
 • Personelin askerlik işlemlerini yapmak,
 • Personel ile ilgili kurumlar arası yazışmaları yapmak,
 • ÜNİP kapsamındaki iş ve işlemleri yapmak,
 • HİTAP işlemlerini yapmak,
 • Görev alanı ile ilgili Personel Özlük İşleri otomasyonuna verileri girmek,