İdari Personel Şube Müdürlüğü

İdari Personel Şube Müdürlüğünce, İlgili Mevzuat, Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü ve Personel Daire Başkanlığınca belirlenen amaç, ilke ve talimatlar doğrultusunda, Şube Müdürlüğüne ilişkin görevlerin sağlıklı, düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesi, planlanması, koordine edilmesi ve denetlenmesi işlemleri yürütülmektedir.

Bu kapsamda Şube Müdürlüğünün Görev/İş, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır.

 • İdari personel kadro cetvellerinin tutulması,
 • 3 Aylık bildirimlerin yapılması,
 • İptal-İhdas, Tenkis-Tahsis ve vize işlemlerinin yapılması,
 • Kadro dağılımları, dolu-boş kadro değişikliği işlemlerinin yapılması,
 • İdari personelin terfi, görev uzatmaları ve dolu kadro değişikliklerini yapmak,
 • İdari personelin nakil, emeklilik, müstafi ve istifa işlemlerini yapmak,
 • HİTAP ve SGK işlemlerinin yapılması,
 • İdari personellerin YÖKSİS veri girişlerini yapmak,
 • Görev alanı ile ilgili Personel Özlük İşleri otomasyonuna verileri girmek,
 • Personel ile ilgili kurumlar arası yazışmaları yapmak,
 • Üniversiteye atanan, ayrılan personellerin nakil işlemlerini yapmak,
 • Şube Müdürlüğünün görev alanına giren konuların sağlıklı, düzenli ve verimli bir şekilde, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini planlamak, koordine etmek ve denetlemek,
 • Sorumluğundaki hizmetlerin yürütülmesi için gerekli plan ve yönergeleri hazırlamak,
 • Yükseköğretim kurulu veya diğer resmi kurumlardan istenen istatistik ve benzeri bilgilerin gönderilmesini sağlamak,